Academic Group Lunch 2022

30 Sep 2022
Lunch 2022
30 Sep 2022

In 2022, we celebrated the PhD Graduations of Stephanie Kamunya, Mokhitli Morake, Lynn Wambua, Amanda Mabhula and Samuel Njoroge Gachuhi